Aktyvių politikų sąrašas

Pavadinimas Tipas Naudotojo sutikimas
Svetainės politika Svetainės politika Visi naudotojai
Privatumo politika Privatumo politika Visi naudotojai
Slapukų politika Svetainės politika Visi naudotojai

Santrauka

Ši svetainės politika paaiškina šios VMA paslaugas ir tvarkymo principus.

Sutikdami su šios svetainės politika, jūs pripažįstate, kad susipažinote ir sutinkate su šiais punktais.


Visa politika

Naudojimo taisyklės

 • mokymai.vma.liedm.lt  yra mokymams skirta virtualioji mokymosi aplinka (toliau - VMA), kurią tvarko ir administruoja Lietuvos nuotolinio (LieDM) tinklo konsorciumo nariai.
 • Prašome perskaityti mokymų VMA naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės), prieš pradėdami registraciją ir naudojimąsi VMA. Naudojantis VMA, LieDM konsorciumas laikys, kad atstovas yra susipažinęs su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Svetainėje vienašališkai gali keistis Taisyklės, registracijos VMA sąlygos, Sistemos funkcionalumas, joje teikiamas paslaugos.

VMA paskirtis ir naudojimas

 • VMA yra skirta teikti LieDM konsorciumo mokomojo turinio e. kursus, kurie gali būti skirti tam tikrai auditorijai (pvz. LieDM konsorciumo nariams) arba visiems aplinkoje registruotiems Naudotojams, arba prieinami viešai - Svečiui. 
 • VMA gali naudotis joje registruotas asmuo (-ys) (toliau – Naudotojas (-ai)), suvedęs savo prisijungimo duomenis į VMA esančią registracijos formą ar registruotam Naudotojui, kuris prie sistemos prisijungė per kitas išorines sistemas (pvz.: per institucijos LITNET FEDI bendrąjį prisijungimą) ar administratoriui įtraukus Naudotoją rankiniu būdu ir suteikus prisijungimo duomenis. Naudotojui draudžiama VMA naudoti neteisėtiems veiksmams.
 • Registruodamasis ir / ar naudodamasis VMA, Naudotojas tampa savo prisijungimo duomenų valdytoju, pats užtikrina savo prisijungimo duomenų saugumą ir VMA asmeninių nuostatų valdymą. Naudotojas visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti LieDM konsorciumą ir/ar VMA aplinkos administratorių apie prisijungimo duomenų praradimą, neteisėtą naudojimą.
 • Naudotojas sutinka, kad VMA registracijos metu ar po registracijos pateikti duomenys būtų vieši ir prieinami VMA lankytojams.
 • Registracija ir naudojimasis VMA yra nemokami.
 • Naudotojas prisiima visą atsakomybę už skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. 
 • VMA draudžiama skelbti klaidinančius, įžeidžiančius ar kitą netinkamą turinį, siūlymus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir nusistovėjusioms moralinėms normoms.
 • LieDM konsorciumas ar e. kurso tvarkytojai turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš VMA skelbimus ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, padaryti skelbimus (informaciją) nematomus, panaikinti Naudotojo registraciją, blokuoti, redaguoti Naudotojo skelbiamą turinį, jei, jų nuomone, Naudotojas, pažeidė šias Taisykles ir galiojančius teisės aktus, pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis VMA, tyčia ir sąmoningai atskleidė apgaulingą ar neteisingą informaciją, ar, kitaip netinkamai pasielgė.
 • VMA pateikta medžiaga, informacija bei prie kursų prieiga nėra nuolatinis dalykas, todėl pasibaigus mokymui/kursui, informacija gali būti pašalinta ar kursai panaikinti.  Pasibaigus mokymams/ kursui svetainė gali būti uždaryta ar prieiga prie tam tikro kurso bet kuriuo metu, o visi jūsų įkelti duomenys bus pašalinti mūsų nuožiūra. 
 • VMA nėra atsakinga už bet kokį duomenų ar paslaugų praradimą. Todėl pasibaigus mokymams, rekomenduojame padaryti savo sukurto turinio kopijas (kurso kopijas) ir jas persikelti į savo institucijos aplinkas ar saugoti pas save.
 • E. kurso turinį teikia ir valdo e. kurso kūrėjai, LieDM konsorciumo nariai.

Privatumas

Ši VMA yra svetainė atvira visiems, todėl bet kokius duomenis, kuriuos jūs paskelbiate diskusijose forumuose ar kitur, gali pamatyti visi ir jie gali būti cituojami, nukopijuoti ar panaudoti kitur. Jūs neprivalote skelbti savo duomenų, kuriuos norite išlaikyti privačius.

VMA yra gerbiamas Jūsų privatumas, o Jūs kaip dalyvis, neprivalote naudoti savo tikrojo vardo, kad užsiregistruotumėte šioje svetainėje. Tačiau atminkite, kad mokymų kursuose išduotuose pasiekimuose ar skaitmeniniuose pažymėjimuose vardas bus rodomas toks, koks bus įvestas čia. 

Siekiant organizuoti tikslingą ir informatyvų mokymosi procesą bei, kad VMA tinkamai veiktų, reikalingas Jūsų el. pašto adresas. Jūsų el. paštas nebus dalijamas ar parduotas jokioms trečiosioms šalims. Kurse ar tam tikros aplinkos sisteminiai pranešimai gali būti siunčiami Jums šiuo el. paštu ir po mokymų/kurso baigimo. Diskusijų forumuose visada šių pranešimų, siunčiamų el. paštu galima atsisakyti, el. laiške spustelėjus nurodą „atsisakyti prenumeratos“ arba gaunamus pranešimus galite valdyti savo naudotojo profilyje, pasirinkę „Pranešimų nuostatos".

Daugiau skaitykite svetainės Privatumo politika. 

Elgesio kodeksas

Tikimasi, kad šioje atviroje VMA svetainėje dalyviai elgsis atsakingai ir pagarbiai.

Prašome:

 • Neskelbti neprašytų skelbimų, nepageidautino turinio ar kito šlamšto.
 • Neįžeidinėkite ar nepriekabiaukite prie kitų naudotojų. Elkitės pagarbiai vieni su kitais.
 • Nekelkite ar nesiųskite turinio, netinkamos jaunesniems kaip 13 metų asmenims.
 • Dalinkitės informacija ir kelkite failus, nepažeidžiant autorių teisių.
 • Šlamšto platintojams ar kitiems asmenims, kurie ir pažeidžia elgesio kodeksą, jų paskyra bus užblokuota. 
Apie netinkamą turinį ar bet kokią kitą svetainės politikos problemą, galite rašyti el paštu liedm@ktu.lt.


Santrauka

Šis privatumo pranešimas susijęs su šioje svetainėje sukurtomis naudotojų paskyromis.

Privatumas ir asmens duomenys

VMA vertina jūsų privatumą. Kad būtų suteikiama Naudotojui prieigą prie LieDM mokymų virtualiosios mokymo aplinkos, šioje svetainėje yra renkama ir saugoma asmeninė informaciją apie Naudotoją.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

VMA tvarkomi duomenys, kuriuos pateikiami kuriant Naudotojo paskyrą šioje svetainėje, pvz., vardą ir el. pašto adresą. Taip pat yra renkami duomenis apie Naudotojo veiklą svetainėje, įskaitant bet kokį Naudotojo indėlį.

Kaip naudojama ši informacija?

Ši informacija naudojama tik norint suteikti prieigą prie mokymų šioje svetainėje.

Kiek laiko mano duomenys saugomi?

Naudotojo asmens duomenys saugomi tol, kol paskyra yra aktyvi šioje VMA, t. y. tol, kol naudojamasi šia svetaine, arba iki numatytos mokymosi/kurso pabaigos.

Visa politika

I. Virtualios mokymosi aplinkos paslaugos aprašymas

LieDM virtuali mokymosi aplinka (toliau – VMA) – tai skaitmeninė mokymosi aplinka, skirta teikti LieDM konsorciumo narių organizuojamus mokymus, e. kursus bei kitą sukurtą bendrą skaitmeninį turinį LieDM konsorciumo nariams ir/ar kitoms ugdymo įstaigoms.  VMA padeda geriau integruoti formalaus ir neformalaus mokymosi scenarijus.

II. Politikos aprėptis (kam skirtas šis dokumentas)

Ši privatumo politika nustato kriterijus ir sąlygomis, kuriomis remiantis VMA renka, apdoroja, saugo ir perduoda asmens duomenis, kaip yra užtikrinamas šios informacijos konfidencialumas bei kaip įgyvendinami priimti įstatymai ar reglamentai, atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir reglamentą dėl e.privatumo, ar kitus įstatymus, kurie pakeičia, pritaiko ar kodifikuoja bet kuriuos iš išvardintų įstatymų, taip pat bet kokius kitus taikomus nacionalinius teisės aktus dėl asmens duomenų apdorojimo ir privatumo.

Privatumo politikoje apibrėžiami terminai:
 • duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami, saugomi ar tvarkomi (taip pat žr. „naudotojo“ apibrėžimą žemiau);
 • duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus, kur tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;
 • duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
 • asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas); asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma remiantis nurodytu asmens dokumento kodu arba vienu ar daugiau jam būdingų fizinių, fiziologinių, psichinių, genetinių, protinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių to asmens požymių;
 • asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas;
 • priežiūros institucija – nepriklausoma viešoji priežiūros institucija, kuri įsteigiama valstybės narės pagal 51-ąjį straipsnį (Reg. UE 679/2016);
 • trečioji šalis“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar kita institucija, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo tiesiogiai įgalioti tvarkyti asmens duomenis;
Šioje politikoje taip pat naudojami terminai:
 • internetinis puslapis – internetinis resursas, pasiekiamas per domenų vardus;
 • naudotojas arba duomenų subjektas – internetinio puslapio interneto naudotojas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

II. Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tikslai ir teisinis pagrindas

VMA renka ir tvarko jūsų asmens duomenis šiems tikslams ir šiuo teisiniu pagrindu:
 • kad jums būtų suteikta prieiga ir galimybė naudotis VMA platforma;
 • kad būtų galima patikrinti jūsų tapatybę, užregistruoti, sukurti ir palaikyti jūsų naudotojo paskyrą;
 • kad būtų įmanoma stebėti platformos naudojimą saugumo tikslais;
 • kad būtų skatinamos nuotolinio mokymo ir mokymosi technologijų ir metodologijų kūrimo veiklos, kurios leidžia dėstytojams (mokytojams) ir besimokantiesiems vystyti skaitmeninius įgūdžius.
Teisinis pagrindas:
 • remdamasis BDAR ir deramai atsižvelgdamas į savo ir kitų dalyvių teisėtus interesus LieDM renka ir apdoroja asmens duomenis siekdamas nustatytų tikslų ir atstovaudamas tiesiogiai susijusių duomenų valdytojų interesus.
 • Vykdant sutartinius įsipareigojimus: suteikti prieigą prie nuotolinio mokymo platformos.
 • Sutikimas: kai vaikų amžius yra mažesnis nei 16, asmens duomenys bus tvarkomi jeigu ir tik tiek, kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba globėjas.

III. Kokius asmens duomenis tvarkome?

Kad galėtume suteikti jums prieigą prie VMA mokymo platformos, mes turime teisėtą pagrindą tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Registracijai ir Naudotojo paskyrai
  • Rolė (Besimokantysis arba Dėstytojas);
  • Vardas arba Pseudonimas (ar Paskyros pavadinimas);
  • El. pašto adresas;
  • Mokykla/Institucija;
  • Nuotrauka arba Video;
 • Platformos palaikymui ir dėl saugumo priežasčių
  • IP adresas;
  • Prisijungimo laikas ir data;
  • EdupersonTargertID;
  • Žurnalinių įrašų duomenys;
 • Prisijungimo ir naudojimosi internetiniu puslapius metu
  • IP adresas;
  • Slapukų informacija su navigaciniais duomenimis internetiniame puslapyje.

IV. Kada ir kaip dalinamės asmens duomenimis?

Su trečiosiomis šalimis Jūsų asmens duomenimis nesidaliname.

Dėl VMA platformos bendradarbiavimo savybių dalis asmens duomenų gali būti matomi kitiems svetainės naudotojams.

V. Asmens duomenų išsaugojimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol naudositės VMA platforma, arba iki numatytos mokymosi/studijų pabaigos. Po šio laikotarpio jūsų asmens duomenys taps anoniminiai ir naudojami tik statistiniams skaičiavimams, nebent jūs atnaujinsite savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tęsdami mokymosi/studijų procesą.

VI. Saugumas

Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, naudojame šias priemones:
 • Renkamų asmens duomenų kiekio minimizavimas;
 • Pseudo-anoniminiai asmens duomenys – edupersonTargetID;
 • Naudojama ugniasienė siekiant išvengti nuo neleistino išorinio priėjimo;
 • Valdoma, ribojama ir kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų;
 • Atsarginės kopijos ir dubliavimas;
 • Reguliarūs naudojamų priemonių efektyvumo bandymai;
 • Saugumas ir šifruoti ryšio kanalai.

VII. Jūsų teisės

Remiantis BDAR (15 straipsnis ir toliau) jūs turite šias teisės, susijusias su asmens duomenimis:

 • Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų;
 • Jūs turite teisę prašyti pataisyti informaciją;
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • Jūs turite teisę duomenų perkeliamumui;
 • Jūs turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmeninę informaciją pateikdami vieną iš priežasčių, nurodytų 17 straipsnyje;
 • Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl asmens duomenų tvarkymo veiklų, jei manote, kad jūsų duomenys tvarkomi ne taip, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje;
 • Jūs taip pat turite šias teises atsižvelgiant, į duomenis, kuriuos tvarkome su jūsų sutikimu:
 • Jūs turite teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo metu nedarydami poveikio atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu iki atšaukimo.

VIII. Skundai / Nutraukimas

VMA yra administruojama LieDM konsorciumo. Jei turite klausimų, skundų ar esate susirūpinęs, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, rašykite liedm@ktu.lt.


Santrauka

VMA slapukų (angl. cookies) politika paaiškina, kas yra slapukai, kaip jie naudojami šioje svetainėje ir kaip trečiosios šalys gali naudoti slapukus šioje VMA.

Visa politika

Perskaitykite šią politiką kartu su duomenų privatumo politika, kurioje pateikiama papildoma informacija apie tai, kaip yra naudojami asmenį identifikuojanti informacija ir supažindinama su Naudotojo teisėmis.

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

VMA identifikuoja asmenis naudodamasi slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Naudotoją per kitus apsilankymus VMA.
Slapukai yra įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Naudotojas visada gali peržiūrėti naudojamus slapukus savo naršyklėje, ten pat pakeisti jų naudojimo nustatymus. VMA naudojami tik techninio palaikymo slapukai, kurie saugo informaciją apie naršymo sesiją (sesijos identifikatorių). Jokia kita informacija slapukuose nėra saugoma ir jokiems kitiems tikslams slapukai nėra naudojami.

VMA, siekdama užtikrinti galimybę reaguoti į skaitmeninius incidentus, serverio žurnaluose fiksuoja lankytojų kompiuterių IP adresus ir atliekamus veiksmus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Tai nėra neįprasta praktika.

Kaip VMA Moodle naudoja slapukus?

Kai naudojamasi ir lankomasi VMA, interneto naršyklėje gali būti patalpinti keletą slapukų failų.

VMA naudoja arba gali naudoti slapukus ir (arba) internetinius signalus, kurie padeda nustatyti ir atpažinti pasikartojančius lankytojus, turinio tipą ir svetaines, į kurias nukreipiamas Naudotojas, kiek laiko kiekvienas Naudotojas praleidžia tam tikroje VMA vietoje ir naudojasi konkrečiomis funkcijomis. Jei slapukų duomenys yra apie asmenį identifikuojanti informacija, šie duomenys tvarkomi remiantis sutikimu.

VMA yra naudojami sesijos ir nuolatiniai slapukai, o VMA paleidimui yra naudojami įvairūs slapukai: 

 • Būtinieji slapukai. VMA naudojami būtinieji slapukai svetainės patikimam veikimui. VMA naudojami būtinieji slapukai, norint patvirtinti Naudotojus, užkirsti kelią nesąžiningų Naudotojų paskyrų naudojimui ar pasiūlyti aplinkos funkcijas.
 • Analitiniai / vykdymo slapukai. Leidžia atpažinti ir skaičiuoti lankytojų skaičių ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje, kai ja naudojasi. Tai padeda gerinti VMA veikimą.
 • Funkciniai slapukai. Naudojami norint atpažinti Naudotojus, grįžus į VMA. Tai leidžia VMA pritaikyti turinį pagal Naudotoją, pvz.: pasveikinti vardu ir įsiminti Naudotojo nuostatas (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą ar regioną).
 • Tiksliniai slapukai. Registravimas apie apsilankymą VMA, aplankytus puslapius ir naršymą pagal nuorodas. Ši informacija naudojama tam, kad VMA taptų tinkamesnė pagal Naudotojo interesus. 

Trečiųjų šalių slapukai

Be VMA slapukų, taip pat gali būti naudojami įvairius trečiųjų šalių slapukai, siekiant įvertinti VMA naudojimo statistiką ir tobulinti rinkodaros veiksmus.

 • Stebėjimo slapukai. Stebima Naudotojo elgsena VMA ir susiejama su kitomis metrikomis, leidžiančiomis geriau suprasti naudojimo įpročius.
 • Optimizavimo slapukai. Leidžia realiuoju laiku stebėti Naudotojų konversijas iš skirtingų rinkodaros kanalų, siekiant įvertinti jų efektyvumą.

Kaip pašalinti slapukus?

Galima atsisakyti, pašalinti arba išjungti naršyklėje slapukus interneto naršyklės nuostatų puslapiuose. Tačiau pašalinus slapukus ar jų atsisakius, VMA gali netinkamai veikti: gali nebūti  galimybė naudoti kai kurių ar visų VMA funkcijų; nebus galimybės prisijungti, išsaugoti savo nuostatas; kai kurie VMA puslapiai gali būti netinkamai rodomi.

Slapukų lentelės

Žemiau esančioje lentelėse pateikiami kai kurie vidiniai ir trečiųjų šalių slapukai, kurie naudojami VMA. Kadangi laikui bėgant šių slapukų pavadinimai, numeriai ir tikslai gali keistis, šis puslapis gali būti atnaujintas, kad atspindėtų tuos pokyčius.

Slapuko pavadinimas Tikslas Galiojimo laikas Papildoma informacija
MoodleSession Šis slapukas turi būti įgalintas naršyklėje, kad būtų užtikrintas naršymas VMA ir išlaikyta prisijungimo informacija naršant iš vieno puslapio į kitą. Kai atsijungiama ar uždaroma naršyklė, šis slapukas sunaikinamas (interneto naršyklėje ir serveryje)
MOODLEID Slapukas įsimena Naudotojo vardą naršyklėje. Tai reiškia, kad sugrįžus į VMA, prisijungimo puslapyje prisijungimo / Naudotojo vardo laukas jau bus užpildytas.  Saugiau atsisakyti šio slapuko - kiekvieną kartą prisijungdami turėsite dar kartą įvesti savo Naudotojo vardą.

Trečiųjų šalių slapukai
Šiuo metu trečiųjų šalių slapukai nenaudojami.